نساجی های سنتی خراسان جنوبی

نامی ناب ارائه دهنده مستقیم نساجی های استان خراسان جنوبی از مهد جهانی نساجی روستای خراشاد و شهرستان جهانی مله بافی خوسف در کنار حوله های ابریشمی نهبندان

حوله های نهبندان

نساجی های نهبندان

نساجی های خراشاد

حوله حمام خوسف در فروشگاه نامی ناب

نساجی های خوسف

پنبه های نساجی نامی ناب

نظر مشتریان عزیزمون